HF Vesterkæret

Havesalg

Hvem skal vi kontakte for at få en vurdering?

 

  • Kontakt vurderingsudvalget på vurdering@vesterkaeret.dk hvis du ønsker at få din have vurderet.
   
Vurderingsdatoer for 2024
 

 

  • Mandag den 17/6
  • Mandag den 15/7
  • Mandag den 19/8
  • Mandag den 9/9
  • Mandag den 7/10
 •  
 •  
Hvor længe gælder en vurderingsrapport?
 

 

  • En vurderingsrapport gælder i 12 måneder eller indtil næste salg. Dog altid kun indtil næste havesalg.
   
Hvad skal jeg have med til en vurdering?
 

 

  • Have en løsøreliste klar.
   
Hvad er løsøre?
 

 

 • Løsøre defineres som tilbehør til hovedhus, udhus mv., og som ikke er nagelfast eller tilpasset inventar. Eksempelvis standardhvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Et komfur opstillet i en skabsrække er f.eks. løsøre.
 • Du skal skrive individuelt beløb samt totalløb. (NB. Løsørebeløb kan maximalt udgøre 20% af den samlede vurdering).   NB. De ting der påføres løsøresedlen er også de ting der er med i et eventuelt salg. Er der ting du ikke ønsker solgt anbefales det derfor at fjerne disse ting inden eventuel vurdering.
 • Godt råd: Husk at priserne skal afspejle, at der er tale om brugte ting.
 
 
  • HUSK: Sælger må ikke stille som betingelse for handlen, at køber skal købe løsøret. Køber har med andre ord ret til at afvise at købe løsøret.
   Hvis du som køber overvejer at købe løsøret, skal du være opmærksom på, at løsørelisten er udarbejdet af sælger. Vurderingsudvalget har ikke forholdt sig til indholdet i løsørelisten; kun at den samlede pris ikke overstiger max–prisen for løsøre. Det er derfor dig selv, der skal godkende løsørelisten og sikre dig, at løsøret rent faktisk er til stede og har den angivne værdi.
 
Hvornår skal der vurderes?
 

Der skal altid foretages en vurdering ved salg/overdragelse af en kolonihavelod, medmindre der er tale om et helt nyetableret havelod uden bebyggelse og installationer.
Ved overdragelse forstås salg eller fuldstændig overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, uanset om salg/overdragelse sker, mens sælger er i live eller salg/overdragelse sker ved dødsfald, dog ikke hvis en ægtefælle overtager hus og lejemål i forbindelse med uskiftet bo.
Der er også tale om fuldstændig overdragelse, hvis to havelejere bytter haver.
Derimod er der ikke tale om en fuldstændig overdragelse, når en ægtefælle eller en slægtning i op- og nedstigende linje optages som ekstra lejer på lejekontrakten eller ved den ene lejers fraflytning/sletning af lejekontrakten, og der er derfor ikke krav om vurdering i dette tilfælde. Der er heller ikke krav om vurdering, når en ægtefælle overtager hus og lejemål i forbindelse med uskiftet bo.
Der skal også foretages en vurdering, når medlemmet beder om det, f.eks. hvis ejer har brug for envurdering i forbindelse med optagelse af lån eller lignende. kilde: https://kolonihaveforbundet.dk/wp-content/uploads/2023/03/Vurderingsregler.pdf

 

Hvad koster det at få en vurdering?
 

 

  • Vurderingsgebyret, kr. 1.000,-, der betales på mobilepay, kvittering fremvises i forbindelse med vurderingen.
   
Hvis mit hus er for tæt på skel?
 

 

Se reglerne for vurdering her.

 

Hvad skal jeg gøre når mit hus er vurderet?
 

 

Vi er overgået til ventelister efter krav fra Aalborg kommune derfor:

 

  • Når dit hus er vurderet og du vil have en køber fra ventelisten skal du skrive til denne mail: salg@vesterkaeret.dk. De udvalgte dage for salg står længere nede på siden her. Man får en salgsdato, når der er fundet en køber til haven.
  • Du skal inden salg påbegyndes printe og underskrive opsigelse af haveloddet, det skal sendes til salg@vesterkaeret.dk sammen med de øvrige informationer, som du finder på listen nedenfor. Bemærk at alle ejere skal underskrive. Du kan finde dokumentet opsigelse af havelod samt regler for havesalg her:Regler for havesalg.
Mailen skal indeholde følgende:
 

 

  • 2-3 datoer for åbent hus (vælg gerne hverdagsaftener eller weekend, så flest muligt vil kunne deltage – minimum en af dagene skal være en aften efter kl 17 eller en weekend dag). Der skal minimum gå 7 dage fra haven sendes ud til ventelisten før første åbent hus dag.
  • Lidt forskellige billeder af huset og haven.
  • Kort beskrivelse af haven/huset (som en salgsannonce)
  • Løsøreliste (husk man ikke kan kræve at køber skal købe løsørene med!)
  • Opsigelsen af haveloddet – dokumentet findes i linket herover.
  • Dine kontaktinformationer enten e-mail eller tlf-nr.
   

Så vil vi sende det sammen med vurderingsrapporten ud til alle fra ventelisten med besked om, at de skal tilmelde sig åbent hus direkte til dig.

OBS: Man har dog fortrinsret (før ventelisten) til køb- ved at have en kolonihave i foreningen i forvejen, hvis man har haft haven i mere end 2 år.

 

Må jeg sælge min have udenom ventelisten?:
 

 

Man må sælge sin have udenom ventelisterne, hvis et af følgende kriterier er opfyldte:

 

 • Ægtefælle eller registreret partner
 • Samlever (i mere end 2 år)
 • Slægtninge i op og nedstigende linie (mor/far eller børn fx) samt særbørn af afdød ægtefælle, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem.
 

Hvis man har haft have i Vesterkær i mere end 2 år, så har man forkøbsret foran ventelisten på den betingelse at man efterfølgende sælger sin egen have. Hvis man ønsker at modtage mails ang. hvilke haver der sættes til salg, så skal man kontakte salg@vesterkaeret.dk

 

Det vil være muligt at få haven solgt på følgende datoer i 2024:

 

 •  

 • Torsdag 2/5

 

 • Mandag 3/6

 

 • Mandag 1/7

 

 • Mandag 5/8

 

 • Torsdag 5/9

 

 • Tirsdag 1/10 

 

 • Mandag 4/11
 •  
 • Der sælges ikke haver på andre datoer end de oplyste, om vinteren sælges der kun haver under helt særlige omstændigheder fx. fraflytning fra kommunen. Her tillægges vurderingen også et gebyr i pris på 50%. Forvent det ca tager en måned at få solgt en have, så sæt salget i gang i god tid, hvis I skal nå det inden en specifik dato.
   

Max 5 haver sælges pr. dag, først til mølle princip.

 

Ved salg skal salgsbeløbet for haven, indbetales på haveforeningens konto: 9070 1637808172

Beløbet skal stå på kontoen senest 2 dage inden kontraktunderskrivelse.

 

Beløbet bliver overført til sælger 6 hverdage efter salgsdatoen (læs mere om købers fortrydelseret HER), minus 100 kr. (bank gebyr) samt 1500,- for salg.

 

Fra 2023 opkræves et indmeldelsesgebyr fra køber på 1000,- der indbetales i forbindelse med køb af kolonihaven. Dette gebyr opkræves også ved overdragelse af haven til familiemedlem efter gældende regler for overdragelse.

 

Der laves også refusionopgørelse af haveleje/vand/forsikring, så sælger kun betaler for den del af haveåret, som de har været ejere. Køber overtager herefter lejen samt vandforbrug/forsikring (GF 2023).

 

Kontraktændring:
 

 

Læs mere om hvem der kan optages som lejer 2 på kontrakten her.

Ændringer af kontrakter koster et gebyr på 750,-.